KULIAH MAGHRIB USTAZ AJMAIN BIN SAFAR (7 NOV 2020)